Podręcznik jest zbiorem wytycznych do projektowania dla osób starszych, w zakresie obiektów z funkcją opieki nad osobami starszymi.

W książce przybliżono zasady projektowania m.in. dla takich jednostek jak zakłady długoterminowej opieki leczniczej i pielęgnacyjnej, hospicja stacjonarne, domy pomocy społecznej oraz domy seniora. Publikacja uwzględnia nowe koncepcje aktywnego i zdrowego starzenia się, bazując na dorobku naukowym autorek - Elżbieta D. Niezabitowskiej, Anny Szewczenko, Iwony Benek, liczne odniesienia do badań i osiągnięć międzynarodowych. Podręcznik omawia także wymagania ergonomiczne oraz behawioralne w aspekcie dostosowania przestrzeni do niepełnosprawności ruchowej, wzrokowej, słabości fizycznej i ograniczeń umysłowych osób starszych. Opracowanie zawiera także wykaz pomocniczego sprzętu mechanicznego i rehabilitacyjnego usprawniającego opiekę nad osobami starszymi.