Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji z 2015 roku w zakresie zaawansowanych technik resuscytacyjnych podkreślają wagę szybkiego reagowania w opiece nad pacjentem, które jest niezbędne, by zapobiegać wewnątrzszpitalnemu nagłemu zatrzymaniu krążenia.

W nowych wytycznych zwrócono uwagę na monitorowanie podczas zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych. Szczególnie zaakcentowano wykorzystanie kapnometrii w celu potwierdzenia położenia rurki dotchawiczej i jakości prowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO, ang. cardio-pulmonary resuscitation – CRP) oraz jako wczesnego objawu powrotu spontanicznego krążenia (return of spontaneous circulation – ROSC).

Zmianie nie uległy zalecenia dotyczące stosowania leków podczas RKO, ale podkreślono, że ich rola w poprawie wyników leczenia po zatrzymaniu krążenia nie jest jednoznaczna. Zwrócono także uwagę, że rutynowe zastosowanie mechanicznego uciskania klatki piersiowej nie jest zalecane. Technika ta znajduje przede wszystkim uzasadnienie w sytuacjach, gdy prowadzenie wysokiej jakości manualnych uciśnięć jest niemożliwe. Wytyczne ALS z 2015 roku podkreślają znaczenie ultrasonografii w rozpoznawaniu odwracalnych przyczyn nagłego zatrzymania krążenia.