Co piąty Polak chętnie zastąpiłby państwową służbę zdrowia służbą prywatną – tak wynika z badania ARC Rynek i Opinia.

Polacy są zdecydowanie niezadowoleni z funkcjonowania służby zdrowia w Polsce. Tylko 2% obywateli uważa, że państwowy system opieki zdrowotnej funkcjonuje doskonale, przy czym nikt z grupy wiekowej 60+ nie podzielił tej opinii. Aż 70% badanych uznało, że państwowy system opieki zdrowotnej jest lub zmierza ku stanowi krytycznemu.

Przyczynę słabej kondycji służby zdrowia respondenci widzą w nieefektywnym sposobie zarządzania. Tylko co piąty z badanych uważa, że państwo zapewnia jemu i jego rodzinie wysoką jakość usług, kiedy tego potrzebuje. Jednak aż 40% Polaków nie jest w ogóle przekonanych co do tego faktu  Aż 65% badanych jest zdania, że system opieki zdrowotnej powinien być finansowany przez państwo i dochody z podatków, zaś co piąty Polak jest zwolennikiem prywatnego systemu opieki zdrowotnej. Interesującym wydaje się fakt, że opinia w tej sprawie zmienia się w regularnym, miarowym stopniu wraz z wiekiem – czym starsi respondenci tym bardziej przychylają się ku stanowisku, że to państwo powinno finansować służbę zdrowia i na odwrót – czym młodsi respondenci tym w większym stopniu opowiadają się za finansowaniem opieki z prywatnej kieszeni.

Z naszego badania wynika, że dla Polaków zdrowie jest sprawą priorytetową. Polacy czują się odpowiedzialni za swój stan zdrowia i gotowi są ponosić koszty związane z jego ochroną,  jednak wymagają sprawnego zarządzania publicznym systemem opieki zdrowotnej. Opinie respondentów wskazują na to, że część z nich byłaby skłonna ponosić dodatkowe koszty związane z wizytami u lekarzy pierwszego kontaktu i u lekarzy specjalistów, pod warunkiem, że wizyty te byłyby bardziej dostępne, a jakość świadczonych usług wyższa. Zdecydowanie większą bolączką jest długi czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty niż u lekarza pierwszego kontaktu. I właśnie do wizyt u lekarzy specjalistów Polacy byliby skłonni dopłacać. Oczywiście taka zmiana byłaby w dużym stopniu niepopularna politycznie, jednak być może w znaczącym stopniu wpłynęłaby na poprawę jakości w publicznej służbie zdrowia komentuje dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.