Narzędziem generowania informacji o kosztach działalności operacyjnej podmiotu leczniczego jest rachunek kosztów. Jako istotny element rachunkowości obejmuje: pomiar i dokumentację kosztów, ewidencję, rozliczanie, kalkulację oraz sprawozdawczość.

Istotnymi obszarami rachunkowości wszystkich podmiotów leczniczych są ewidencje ponoszonych kosztów i uzyskanych przychodów. Te kategorie wynikowe oddziałują bowiem na wielkość wypracowanego wyniku finansowego, stanowiącego podstawę oceny działalności. Warto podkreślić, że różnorodność oferowanych świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze oraz wielkość i znaczne zróżnicowanie posiadanych zasobów (zatrudniona profesjonalna kadra medyczna, posiadana aparatura i sprzęt medyczny, infrastruktura) powodują zróżnicowany poziom kosztów jednostkowych zrealizowanych usług medycznych. Koszty stanowią syntetyczny wskaźnik racjonalnego wykorzystania posiadanych zasobów. Różne rodzaje analiz pozwalają na wydobycie istotnych informacji operacyjnych i zarządczych. Wykorzystanie informacji o kosztach na potrzeby zarządzania podmiotem leczniczym wymaga znajomości poszczególnych składników kosztów, czynników je kształtujących, przyczyn ich powstawania oraz wzajemnych proporcji i powiązań między nimi.

Zobacz więcej