W diagnostyce i leczeniu sepsy ważną rolę odgrywa podstawowy sprzęt medyczny taki jak: termometry, aparat do parametrów krytycznych i monitory kardiologiczne. Sprzęt ten jest na wyposażeniu SOR zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia.

Szacuje się, że ciężka sepsa i wstrząs septyczny jako powikłanie leczenia w ramach intensywnej terapii w USA występuje u 300 na 100 tysięcy pacjentów rocznie. Pomimo intensywnych działań zmierzających do poprawy wyników leczenia sepsa jest na 10. miejscu przyczyn prowadzących
do zgonów w USA ze śmiertelnością szacowaną od 20 do 50%. Szacuje się, że w Europie sepsa
występuje w 90 przypadkach na 100 tysięcy osób. Natomiast dane uzyskane w Polsce, przedstawione
przez Polską Grupę Roboczą ds. Sepsy, która zawiązała się przy Polskim Towarzystwie Intensywnej Terapii, potwierdziły objawy sepsy u 31,5% chorych leczonych na oddziałach intensywnej terapii (OIT).

W Polsce w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków w 2014 roku, przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia, ogłoszono rekomendacje konsultantów krajowych w dziedzinie mikrobiologii
lekarskiej, medycyny ratunkowej i intensywnej terapii, opublikowane pod tytułem „Postępowanie z pacjentem z podejrzeniem ciężkiego zakażenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (SOR)”, które odnoszą się do ciężkiej sepsy.

Zobacz więcej