Termomodernizacja oznacza wprowadzenie zmian mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię lub ograniczenie utraty ciepła poprzez usprawnienie instalacji ogrzewania wody oraz ocieplenie budynku.

Zgodnie z zapisami Ustawy z 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów do przedsięwzięć termomodernizacyjnych zalicza się:

1. ulepszenia, na skutek których następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię, która
wykorzystywana jest do ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej,
2. ulepszenia, na skutek których o przynajmniej 25% zostaną zmniejszone roczne straty energii pierwotnej w lokalnym źródle ciepła i lokalnej sieci ciepłowniczej,
3. zmniejszenie kosztów zakupu ciepła dostarczanego do obiektu,
4. zmianę konwencjonalnych źródeł energii na odnawialne źródła niekonwencjonalne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Do podstawowego zakresu prac w ramach przedsięwzięć termomodernizacyjnych zalicza się:

  • ocieplenie ścian, podłóg na gruncie, dachów i stropodachów oraz stropów nad nieogrzewanymi piwnicami,
  • usprawnienie systemu wentylacji, instalację wymienników ciepła (rekuperacja),
  • modernizację lub wymianę okien i drzwi zewnętrznych,
  • modernizację lub wymianę źródła ciepła (lokalnej kotłowni lub węzła ciepłowniczego) oraz instalację automatyki sterującej,
  • modernizację lub wymianę instalacji grzewczych,
  • modernizację lub wymianę systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową i instalację urządzeń zmniejszających zużycie wody,
  • ewentualnie wprowadzenie urządzeń wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych, np. kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę lub pomp ciepła czy kogeneratorów.

Termomodernizacja budynków jest działaniem bardzo opłacalnym, ale wymaga w pierwszym etapie poniesienia znacznych kosztów. Dlatego wiele jednostek i organizacji bez zewnętrznego wsparcia finansowego nie jest w stanie samodzielnie zrealizować zamierzonych przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Zobacz więcej