Podmiot wprowadzający wyrób do obrotu jest zobligowany do dołączenia wykazu firm, które jego zdaniem spełniają wymagania wytwórcy wyrobu, lecz wyboru firmy serwisowej dokonuje użytkownik sprzętu.

O ile kwestia samego istnienia obowiązku dla szpitali i innych użytkowników wyrobów do dokonywania działań konserwacyjno-serwisowych oraz konieczności posiadania i przechowywania odpowiedniej dokumentacji serwisowej dla każdego z tych wyrobów została w sposób jednoznaczny przesądzona w Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. Nr 107, poz. 679), o tyle nie istnieje przepis bezwzględnie zobowiązujący jednostkę leczniczą do powierzenia wykonywania czynności serwisowych jedynie podmiotom upoważnionym przez wytwórcę lub jego autoryzowanym przedstawicielom.

Zobacz więcej