Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 4/2017
Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 4/2017

Intensywna terapia i anestezjologia to główny temat poruszany w kolejnym, kwietniowym wydaniu "Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego". Charakteryzujemy także współczesny obraz chirurgii małoinwazyjnej w rozmowie z dr. hab. Maciejem Michalikiem, prof. UWM.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

Wygodny i bezpieczny transport pacjenta, mobilna diagnostyka pacjentów w stanach nagłych, konferencja Ratownictwa Medycznego oraz warsztaty chirurgiczne online w Szpitalu w Jaworznie.

ROZMOWA MIESIĄCA

Esencją medycyny są ludzie

Rozmowa z dr. hab. n. med. Maciejem Michalikiem, prof. UWM, kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, prezesem Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich.

TEMAT NUMERU

Oddział intensywnej terapii - inwestycja zaawansowana technologicznie

OIT należy do najdroższych oddziałów w szpitalu zarówno pod względem nakładów niezbędnych do jego utworzenia, jak i w bieżącym funkcjonowaniu. Z tego względu konieczne są optymalne zaplanowanie jego układu, infrastruktury oraz dobór aparatury wykorzystującej możliwości współczesnej technologii i stworzenie optymalnego środowiska pracy dla personelu.

INFRASTRUKTURA - ARCHITEKTURA

Aktualne wymogi higieniczno-sanitarne na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii

Ciągły rozwój intensywnej terapii i rozbudowa oddziałów sprzyja wprowadzaniu nowych technik terapii w tym zakresie. Ma to pozytywny wpływ na jakość oferowanej opieki medycznej, ale powinno też wpływać na racjonalne podejście do przepisów.

TECHNIKA - TECHNOLOGIA

Nowoczesny oddział intensywnej terapii - najwyższy standard opieki pielęgniarskiej

OIT to miejsce postrzegane jako oddział z wysokospecjalistycznymi urządzeniami technicznymi z plątaniną przewodów, pompami, monitorami, respiratorami. OIT to działania zorientowane na zadania i realizację procedur oraz wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny: pielęgniarki, lekarze, psycholodzy, fizjoterapeuci, dietetycy oraz zaufany zespół wykonujący pracę pomocniczą.

Monitorowanie chorych w przebiegu sepsy w OIT

Optymalne monitorowanie chorych septycznych pozwala na wdrożenie ukierunkowanego postępowania leczniczego i ciągłą ocenę jego skuteczności, co wspomaga podejmowanie decyzji terapeutycznych koniecznych dla osiągnięcia założonego celu, jakim jest zdrowie pacjenta.

Rozwój technik małoinwazyjnych w chirurgii

Obecnie techniką chirurgii małoinwazyjnej wykonuje się szereg zabiegów: od wycięcia pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego, przez laparoskopię diagnostyczną, po najbardziej zaawansowane, jak wycięcie żołądka, jelita grubego, a nawet trzustki.

Ultrasonografia point-of-care u pacjentów w stanach nagłych

Celem oceny USG point-of-care jest podjęcie ukierunkowanych interwencji terapeutycznych lub przeprowadzenie dalszej, pogłębionej diagnostyki nacelowanej na podejrzewaną patologię. Jak wskazują wyniki przeprowadzonych badań, POC USG pozwala bardzo często na uzyskanie nowych informacji o pacjencie, co skutkuje zmianą sposobu postępowania niemal u połowy z badanych.

INFORMATYZACJA

Zintegrowany system zarządzania narzędziami chirurgicznymi – case study na przykładzie ŚCO

Narzędzia informatyczne stanowią wsparcie poszczególnych procedur i etapów procesu w centralnej sterylizatorni. Dzięki nim możliwe są efektywna praca jednostki oraz spełnianie aktualnie obowiązujących wymagań i standardów.

PRAWO - FINANSE - ZARZĄDZANIE

System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego – przyszłość Systemu Ratownictwa Medycznego w Polsce?

Podwalinami stworzenia Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) jest moment powstawania systemu ratownictwa medycznego, któremu przypisano szereg nowych zadań – stworzenie szpitalnych oddziałów ratunkowych, powołanie do życia Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, stworzenie centrów powiadamiania ratunkowego (CPR) czy specjalizacji z medycyny ratunkowej.

Organizacja podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce – cz. II

Podstawowa opieka zdrowotna jest kluczowym elementem systemu ochrony zdrowia w Polsce. Jej zadaniem jest całościowa opieka nad pacjentem chorym oraz zdrowym poprzez udzielanie świadczeń zdrowotnych zarówno w przychodni, jak i w domu świadczeniobiorcy. Do świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej uprawnieni są pacjenci dorośli oraz dzieci, na podstawie deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej POZ lub w wyjątkowych sytuacjach – bez złożonej deklaracji.

A TERAZ BUKIEL

Służba zdrowia a zdrowie

Dobra służba zdrowia to taka, która zapewnia choremu dostęp do właściwego leczenia na możliwie najwyższym poziomie. Najłatwiej i najpewniej można to osiągnąć, wprowadzając do ochrony zdrowia mechanizmy rynkowe: konkurencji i działania „dla zysku” oraz motywując fi nansowo pacjentów do nienadużywania świadczeń zdrowotnych. Tymczasem w Polsce obecny rząd postanowił, że kierunek reformy będzie dokładnie odwrotny.

KUSZEWSKI O NOWYM ZDROWIU PUBLICZNYM

Kłamstwa

Sieć jakaś będzie, pewnie bardzo podobna do istniejącej struktury placówek publicznych, zniknie konkurencja, zabieganie o pacjenta. Wyceny procedur tworzone są niekompetentnie, poprzez pytanie placówek, ile to kosztuje, a one nie chcą odpowiadać. Trzeba wycenić procedurę metodą mikrokosztów w wylosowanych placówkach. Do tego trzeba wiedzy i naukowego warsztatu.

WÓJTOWICZ KOMENTUJE...

T51 i inne wyłączenia

W uchwalonej 11 września 2015 roku Ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w art. 17 ust. 1 pkt 2 zapisano, iż zakład ubezpieczeń umieszcza w umowach „ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub ich obniżenia”.