Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 5/2016
Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 5/2016

Majowe wydanie "OPM" zostało poświęcone współczesnej radiologii, o której opowiada w "Rozmowie miesiąca" prof. Andrzej Urbanik, kierownik Katedry Radiologii Collegium Medicum UJ, wiceprezes Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Onkologicznego. Natomiast "Tematu numeru" prezentuje możliwości zastosowania technik diagnostyki obrazowej w onkologii.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

Wyposażenie pracowni radiologicznych w nowoczesne, eliminujące zakłócenia akustyczne MRI, urządzenia umożliwiające podanie środków kontrastujących to jedne z wielu technologii ułatwiających przeprowadzanie badań diagnostycznych.

ROZMOWA MIESIĄCA

Potrzebna jest centralna baza radiologiczna

Rozmowa z prof. dr. hab. med. Andrzejem Urbanikiem, kierownikiem Katedry Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiceprezesem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, organizatorem 41. Zjazdu PLTR.

TEMAT NUMERU

Kierunki rozwoju diagnostyki obrazowej w obszarze onkologii

Radiologia stanowi silny fundament obecny w diagnostyce większości jednostek chorobowych, pozwala bowiem na stwierdzenie obecności zmian, ocenę ich charakteru i odpowiedzi na leczenie. Ze względów epidemiologicznych ma to szczególne znaczenie w onkologii, gdzie wczesne rozpoznanie, właściwa ocena skuteczności terapii, a także odpowiednio wczesne wykrycie wznowy mają kluczowe znaczenie dla efektów leczenia.

TECHNIKA - TECHNOLOGIA

Aparatura radiologiczna - wymogi dotyczące parametrów technicznych

Przy wyborze wyposażenia radiologicznego należy zawsze zacząć od ustalenia zakresu klinicznego, jaki ma obsłużyć kupowany sprzęt. Pozwoli to na wybór tych procedur wzorcowych, które będą wykonywane w jednostce.

Serwis pogwarancyjny sprzętu radiologicznego

Nie istnieje przepis prawny bezwzględnie zobowiązujący jednostkę leczniczą do powierzenia wykonywania czynności serwisowych jedynie podmiotom upoważnionym przez wytwórcę lub jego autoryzowanym przedstawicielom. Podmiot wprowadzający wyrób do obrotu jest zobligowany do dołączenia wykazu firm, które jego zdaniem spełniają wymagania wytwórcy wyrobu, lecz wyboru firmy serwisowej dokonuje użytkownik sprzętu.

Audyty Kliniczne w diagnostyce obrazowej i radiologii zabiegowej

Podczas audytu klinicznego dokonuje się zarówno przeglądu procesów klinicznych zorientowanych na pacjenta, jak i przeglądu infrastruktury (adekwatności poziomu personelu, wyposażenia, środowiska pracy) wykorzystywanej do ich realizacji oraz uzyskiwanych wyników klinicznych.

Środki i metody ochrony przed promieniowaniem rentgenowskim

Podczas wykonywania procedur z zakresu radiologii zabiegowej mamy do czynienia z realnym narażeniem personelu na stosunkowo duże dawki promieniowania. Wielkość narażenia personelu zależy bezpośrednio od dawki, jaką otrzymuje pacjent.

Zastosowanie druku 3D w medycynie

Technologia druku 3D znalazła zastosowanie w tworzeniu protez, implantów, narządów, tkanek, części ciała aż po modele nowotworów, które mają pomóc w znalezieniu leku na raka. Do drukowania wykorzystuje się różnorodne materiały – w zależności od przeznaczenia wydrukowanego obiektu, których liczba stale wzrasta.

INFRASTRUKTURA - ARCHITEKTURA

Zakład diagnostyki obrazowej - optymalne rozwiązania w zakresie infrastruktury

Dziedzina medycyny związana z ogólnie pojętym obrazowaniem wnętrza ciała ludzkiego przeżywa obecnie bardzo szybki rozwój. Niestety nie ma to praktycznie żadnego odzwierciedlenia w jakimkolwiek, ogólnym chociażby, opisie wymogów dla pomieszczeń, w których dany sprzęt diagnostyczny ma się znajdować.

INFORMATYZACJA

RIS - system wspomagający zarządzanie obiegiem informacji medycznych

System RIS pozwala na pełną obsługę realizacji procesu zleconego badania. Dzięki wprowadzonym podstawowym informacjom o pacjencie i zleconych badaniach zostaje utworzony kalendarz zarządzający pracą wszystkich pracowni diagnostycznych w zakładzie radiologii. Pozwala to zoptymalizować i zwiększyć efektywność pracy całego zespołu.

Rozwiązania techniczne mają wpływ na jakość procesu leczenia

Rozmowa z Pawłem Mańdokiem, prezesem Zarządu Agfa HelthCare w Polsce

Szpital może być nowoczesną Fabryką Zdrowia

Nowoczesne rozwiązania pozwalają na szybsze i skuteczniejsze reakcje, skracają czas obsługi pacjenta, obniżając przy tym koszty funkcjonowania jednostki i przekształcając ją w efektywną Fabrykę Zdrowia.

WYDARZENIA

Sprzęt, technologie i wiedza - relacja z 26. edycji targów SALMED

14 kwietnia br. zakończyła się kolejna edycja Targów SALMED. Organizowane co dwa lata wydarzenie umożliwia uczestnikom wymianę doświadczeń związanych z funkcjonowaniem współczesnego sektora ochrony zdrowia.

PRAWO - FINANSE - ZARZĄDZANIE

Co nas może czekać w opiece zdrowotnej?

Jak zabezpieczyć dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej na właściwym poziomie i zapewnić poczucie bezpieczeństwa w tym zakresie? Cel wydaje się prosty, ale sposób jego realizacji już na pewno nie.

Nowe uprawnienia zawodowe pięlęgniarek i położnych

Nowe przepisy obowiązują od 1 stycznia 2016 r. W opinii Ministerstwa Zdrowia przyczyną nadania pielęgniarkom i położnym nowych uprawnień była poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych pacjenta oczekującego na dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Czy monitoring w szpitalu łamie prawa pacjenta? - cz. I

Monitoring w szpitalu budzi kontrowersje. Dotyczą one najczęściej warunków i wymogów, jakie muszą być spełnione w celu ochrony przed negatywnymi skutkami naruszeń praw człowieka i zgodnie z podstawowymi zasadami etycznymi.

Lean management w ochronie zdrowia - czy jest szansa na powodzenie?

Przez dekady podmioty lecznicze świadczące usługi w ramach polskiego systemu ochrony zdrowia nie podejmowały starań zmierzających do wzrostu ich konkurencyjności rynkowej. Tkwiąc w dość skostniałych strukturach organizacyjnych i skupiając się wyłącznie na leczeniu pacjentów, zaniedbały zagadnienia związane z dostosowaniem do zmieniających się warunków rynkowych.

A TERAZ BUKIEL

Wspólnicy jednego dealu

Ostatnią podwyżkę rezydentom przyznała minister Ewa Kopacz, ale zrobiła to jedynie w swoim rozporządzeniu, nie zmieniając ustawowego minimum, chociaż była ku temu okazja.

KUSZEWSKI O NOWYM ZDROWIU PUBLICZNYM

Łóżka szpitalne

Nie istnieje w publicznej statystyce medycznej pojęcie potrzeb zdrowotnych. Zostało ono wymyślone, aby marnować publiczne pieniądze w sposób niespotykanie bezczelny. Nawet uchwalono specjalną nowelizację ustawy.

WÓJTOWICZ KOMENTUJE...

W 55 - ugryzienie przez innego ssaka

Każde pogryzienie to zagrożenie m.in. wścieklizną. Konieczne staje się wtedy uruchomienie częściowej lub pełnej procedury profilaktyki tzw. poekspozycyjnej.