Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 7-8/2015
Ogólnopolski Przegląd Medyczny wydanie nr 7-8/2015

Wydanie porusza tematykę tworzenia i zarządzania infrastrukturą szpitalną. W Temacie Numeru opisujemy zasady projektowania szpitala energooszczędnego. Ponadto omawiamy zagadnienia związane z certyfikacją instalacji gazów medycznych i wykorzystaniem energii odnawialnej w celu obniżenia kosztów ekspoloatacyjnych. Polecamy relację z II Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny.

KALEJDOSKOP

Kalejdoskop

Sprzęt do oczyszczania powietrza. Dostarczanie medycznego powietrza. Kolejny oddział ENEL-MED. Panele przyłóżkowe i nadłóżkowe. Razem dla Nepalu. Jubileusz 25-lecia STOMOZ.

ROZMOWA MIESIĄCA

Szpital powiatowy golkiperem systemu

Rozmowa ze Zbyszkiem Przybylskim, prezesem zarządu Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.

TEMAT NUMERU

Projektowanie szpitala a efektywność energetyczna – czynniki architektoniczno-funkcjonalne

Szpital jest miejscem ciągłej, bardzo zaawansowanej naukowo i technologicznie pracy ludzi i urządzeń. Te uwarunkowania stawiają obiekty szpitalne na pierwszych miejscach wśród najbardziej energochłonnych budynków, co z kolei powinno wymuszać działania optymalizujące środowisko pracy i technologie budynków.

INFRASTRUKTURA - ARCHITEKTURA

Energia odnawialna – źródło obniżania kosztów eksploatacji szpitali

Rosnące koszty dostaw ciepła i innych mediów służących do wytwarzania energii cieplnej w szpitalu wymuszają poszukiwanie nowych możliwości pozyskania tańszych źródeł, opartych na energii odnawialnej.

Ocena zgodności i certyfi kacja systemów rurociągowych do gazów medycznych

Jednym z istotnych elementów funkcjonowania współczesnego obiektu szpitalnego jest zaopatrzenie w gazy medyczne. Gazy medyczne są stosowane w coraz większej liczbie procedur medycznych, znajdując wciąż nowe zastosowania. Dlatego też Systemy Rurociągowe do Gazów Medycznych (SRGM), umożliwiające bezpieczne przesyłanie gazów od źródeł zasilania aż do punktów użycia gazów, są coraz ważniejszym elementem infrastruktury szpitala.

Instalacje wentylacyjne – porównanie technologii wykonania

Jakość powietrza w budynkach użyteczności publicznej jest stale kontrolowana i z góry określona przez ciągle zaostrzające się normy dotyczące jakości strumienia powietrza. Najbardziej restrykcyjne wymogi co do jakości powietrza mają szpitale, a dokładniej sale czyste, do których zalicza się m.in. sale operacyjne.

Instalacja wodno-kanalizacyjna w szpitalu - normy, wytyczne i przepisy prawa budowlanego

Instalacje i sieci wodno-kanalizacyjne dla obiektów budowlanych, w tym szpitalnych, muszą być projektowane i wykonywane zgodnie z licznymi przepisami. Instalacje wodociągowe powinny mieć co najmniej podwyższony standard i być stale kontrolowane przez organy sanitarno-epidemiologiczne.

Zasady racjonalnej eksploatacji sprzętu medycznego

Kadra zarządzająca szpitalem coraz częściej zwraca uwagę na zagadnienie racjonalnego wykorzystania zakupionych urządzeń, co podyktowane jest rachunkiem ekonomicznym. Na czym jednak opiera się owa racjonalność? Czy chodzi tylko o pieniądze?

Serwerownia – optymalizacja infrastruktury teleinformatycznej

Jednym z najważniejszych elementów składających się na infrastrukturę teleinformatyczną jest pomieszczenie serwerowni. W jednostkach służby zdrowia, gdzie zachowanie ciągłości dostępu do usług oraz bezpieczeństwo przechowywania danych są priorytetowe, serwerownie stają się obiektami strategicznymi.

Redukcja kosztów przeglądów okresowych z wykorzystaniem testerów medycznych

Zakup aparatury kontrolno-pomiarowej pozwala w znacznym stopniu zmniejszyć wydatki związane z przeglądami okresowymi.

Jak zwiększyć efektywność procesów logistycznych?

Coraz więcej podmiotów wykonujących działalność leczniczą dąży do zweryfikowania sposobu prowadzenia swojej działalności, dostrzegając potencjał, jaki niesie za sobą zastosowanie sprawdzonych w innych sektorach gospodarczych rozwiązań.

PRZEGLĄD PORÓWNAWCZY

Systemy alarmowo-przywoławcze w obiektach służby zdrowia

Instalacja systemu alarmowo-przywoławczego jest jedną z wielu instalacji teletechnicznych, w jakie wyposażone są współczesne obiekty służby zdrowia. W wielu krajach jest uznawana za instalację bezpieczeństwa, dedykowaną bezpośrednio pacjentowi. Celem artykułu jest przybliżenie podstawowych informacji technicznych dotyczących instalacji alarmowo-przywoławczych.

WYDARZENIA

Praktycznie o infrastrukturze szpitali - relacja z II Kongresu Nowoczesny Pion Techniczny

Blisko 150 uczestników, 3 dni inspirujących prelekcji połączonych ze zwiedzaniem Nowego Szpitala Wojewódzkiego – w taki sposób zostanie zapamiętany wrocławski II Kongres Nowoczesny Pion Techniczny, największe w Polsce spotkanie gromadzące kadrę techniczną placówek ochrony zdrowia.

PRAWO - FINANSE - ZARZĄDZANIE

System ochrony zdrowia w Polsce i w Europie

Polski system ochrony zdrowia warto porównać do systemów w pozostałych krajach Unii Europejskiej, najlepiej bazując na danych statystycznych, z uwzględnieniem lokalnych realiów, w tym szczególnie kryzysu, jaki wystąpił na przełomie dekad.

Mediacje w ochronie zdrowia – cz. II

Sektor ochrony zdrowia nie jest i nigdy nie będzie wolny od sporów. Dotyczą one – podobnie jak w innych dziedzinach działalności – stosunku pracy, a szczególnie wynagrodzeń, jak również tego, co jest charakterystyczne dla świadczeniodawców medycznych – udzielanych świadczeń zdrowotnych i ich negatywnych skutków dla pacjenta.

A TERAZ BUKIEL

Najważniejsze wyzwanie

Od jakiegokolwiek pojedynczego problemu publicznej służby zdrowia byśmy nie wyszli, zawsze dojdziemy do tego samego: nierównowagi między ilością środków publicznych przeznaczanych na opiekę zdrowotną a liczbą świadczeń, jakie trzeba za te pieniądze sfinansować.

WÓJTOWICZ KOMENTUJE...

Powrót „lex 203”?

Wyjechałem na parę dni, m.in. w związku z 25-leciem najstarszej w Polsce organizacji menedżerów zdrowotnych, tj. STOMOZ (niezorientowanym wyjaśniam, że ten skrót oznacza Stowarzyszenie Menedżerów Opieki Zdrowotnej). Po powrocie do Lublina „obudziłem się” nagle w nowej rzeczywistości.

KUSZEWSKI O NOWYM ZDROWIU PUBLICZNYM

Zadyma w PZH

Dla obywatela istotne jest, aby mógł być sprawnie diagnozowany i leczony. Nie interesuje go mapa, ale to, żeby przyjął go kompetentny lekarz i ewentualnie skierował dalej. Chodzi więc o pokazanie dróg do właściwych miejsc diagnozowania i leczenia.